16.6 C
New York
Sunday, May 27, 2018
Home Writing in the Cloud Diamond in the Tripitaka

Diamond in the Tripitaka

เพชรในพระไตรปิฏก

มรดกอันล้ำค่าจากบรรพชน โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  เมื่อสัปดาห์ก่อน สนทนากับนักศึกษา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บนพื้นฐานของสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ เนื้อหาที่เล่าให้นักศึกษาฟัง และชวนให้พวกเขาคิดตามไปด้วย เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าทีที่ควรมีต่อพระพุทธศาสนา เมื่อเข้ามาวัด ที่ตอนนี้เรียกได้ว่า อยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ ต้นโพธิ์ต้นใหม่ จะเติบโตแข็งแรงหรือไม่เพียงใด ก็เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะสานต่อไป ในวันนี้และวันข้างหน้า เมื่อเข้ามาวัดก็ให้เรียนรู้ว่า สิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่เห็น แม้จะเสมอเป็นเพียงวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ แต่ก็เป็นวัตถุที่แฝงไว้ด้วยจิตวิญญาณประกอบศรัทธาอันบริสุทธิ์ของผู้สร้างซ่อนอยู่ทุกอณู ท่านเหล่านั้นไม่มีความลังเล เคลือบแคลง...

ปาฏิหาริย์เกิดจากการสวดมนต์ได้อย่างไร โดย พระราชกิจจาภรณ์

ปาฏิหาริย์เกิดจากการสวดมนต์ได้อย่างไร พระพุทธมนต์จะทรงพลานุภาพ สร้างปาฏิหาริย์ในการต้านทาน คุ้มครอง ป้องกัน รักษาได้  ต้องอาศัยจิตที่อ่อนโยนมีเมตตาเป็นสมาธิมั่นคงแน่วแน่ ไม่มีกรรมหนักตัดรอนขัดขวาง   เป็นหลักการที่สำคัญ  พระพุทธพจน์ที่นำมาเป็นพระพุทธมนต์นั้น  บางสูตรพระพุทธองค์ทรงใช้สวดเอง  บางสูตรทรงแนะนำให้พระสงฆ์สาวกใช้  บางสูตรเทวดาเป็นผู้ นำมาแสดง โพชฌงคสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์สวดให้พระมหากัสสปะ และมหาโมคคัลลานะฟังจนหายจากเป็นไข้ไม่สบาย และเมื่อพระองค์ประชวรก็ได้ให้พระมหาจุนทะสวดโพชฌงคสูตรให้สดับ จนหายจากอาการประชวรเช่นกัน กรณียเมตตสูตร  เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำภิกษุ ให้แผ่เมตตาจิตไปในมวลสรรพสัตว์  ตลอดจนเทพเทวาภูติผีปีศาจทั้งหลาย ไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต ไร้พรมแดนขีดขั้น ไม่ว่าสัตว์นั้นหรือเขาผู้นั้นจะเป็นเชื้อชาติ...

การสวดมนต์ควรต้องแปลหรือไม่  และอย่างไหนจะดีกว่ากัน ตอบปัญหาธรรม โดย พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี

๒๐. ถาม "การสวดมนต์ควรต้องแปลหรือไม่  และอย่างไหนจะดีกว่ากันครับ"   ตอบ  อาตมาขอเริ่มด้วยการทำความเข้าใจ ๒ เรื่องคือ เรื่องแรก "การกล่าววาจาสุภาษิต"  กล่าวคือการสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นการกล่าววาจาสุภาษิต ปรากฎในสุภาษิตสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรคที่พอสรุปใจความได้สั้นๆ ว่า  "ผู้ได้กล่าววาจาสุภาษิต เป็นวาจาเป็นธรรม เป็นที่รัก วาจาจริง  โดยวาจาทั้งหมดนั้นพุทธพจน์ถือว่าเป็นวาจาที่สูงสุดกว่าวาจาทั้งหมด" ฉะนั้น ถ้าจะถือตามข้อนี้ดูเหมือนว่า การสวดมนต์ที่ดีสุดก็คือการสวดมนต์ตามภาษาบาลีอันเป็นภาษาของพระพุทธองค์...

ถ้าเจอเงิน ไม่ตามหาเจ้าของ แต่เอาไปทำบุญจะได้บุญหรือบาป? ตอบปัญหาธรรมโดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

๑๔. ถาม ถ้าเราเจอเงินไม่มาก แต่ไม่ตามหาเจ้าของ แล้วเอาเงินส่วนนี้ไปใส่ตู้ทำบุญจะได้บุญหรือบาป?   ตอบ  อาตมาขอแยกประเด็นในการตอบคำถามนี้  เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขึ้น คือ ๑. อาการแบบนี้เรียกว่าลักขโมยหรือไม่? ในพระพุทธศาสนาได้อธิบายถึงศีลข้อ ๒ ว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ นั้นผิดศีล  โดยอรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค อธิบายเพิ่มเติมว่า ที่ชื่อว่าการลักขโมย คือ ของที่เขาไม่ได้ให้ เป็นของที่เขาหวงแหน และมีองค์ประกอบอื่นๆ อีก คือ รู้ว่าเจ้าของเขาหวงแหน...

พิธีกรรม อีกหนึ่งลมหายใจแห่งพระพุทธองค์  โดย พระราชกิจจาภรณ์ ( เทอด ญาณวชิโร)

  พิธีกรรมเป็นการนำหลักคำสอนของพระพุทธองค์มาสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน  จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานที่เข้มแข็งของพระพุทธศาสนา  และทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนามีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้  ถ้าหากคนเราได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบไทยๆ ที่หล่อหลอมขึ้นมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทย ก็จะเข้าใจได้ว่า พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาที่มีชีวิตเป็นอย่างไร  เพราะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตาม จึงเกิดพิธีกรรมขึ้นมา และเพราะพิธีกรรมนี้เอง ทำให้คนไทยมีประเพณีของตนๆ ที่ถือปฏิบัติไปตามท้องถิ่น และเพราะประเพณีที่ปฏิบัติอยู่กันประจำตามท่องถิ่น จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมของชนชาติ พิธีกรรมจึงเป็นเพียงผลที่ปรากฏออกมาของจิตใจที่มีศรัทธามั่นคงต่อหลักคำสอนแล้วแสดงออกมาเป็นการกระทำ ซึ่ง แสดงให้เห็นว่า เรากำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นรูปธรรม ดูเหมือนผู้คนพยายามปฏิเสธพิธีกรรม ด้วยเหตุผลว่า ไม่ใช่แก่นคำสอน แต่หารู้ไม่ว่า ที่จริง พิธีกรรมก็เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามคำสอนนั่นเอง...

สืบต่อพระพุทธศาสนาทีละวัน โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด  ญาณวชิโร )

  ภาพการบวชนี้ แม้ดูเป็นการบวชตามประเพณี แต่ใครจะสามารถตีค่าความปิติในใจของตัวผู้บวชออกมาเป็นเพียงสูตรตามตัวเลขทางคณิตศาสตร์ได้ เขาได้ทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่า มีคุณค่ามากกว่าคุณค่าอื่นใดให้กับคนที่เขาเทิดทูน (พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ฯลฯ ) ในแง่สืบต่ออายุพระศาสนา แม้บวชเพียงหนึ่งวัน พระศาสนาก็สืบต่อไปได้อีกหนึ่งวัน บวชสองวัน อายุพระศาสนาก็สืบไปได้สองวัน หรือจะบวชสองเดือน สองปี ก็เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ตามมา ความดีงาม คือ ศรัทธาเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจเขา เหมือนโพธิ์เริ่มแตกจากหน่อ พร้อมที่จะเติบโตเมื่อเหตุปัจจัยพรั่งพร้อม คือ...

ธรรมลิขิต (๒) การรักษาศีลข้อ ๑ ในชีวิตประจำวัน โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

การรักษาศีล ๕ ในชีวิตประจำวัน วันหนึ่ง ๆ เราเคยไม  ที่สำรวจดูการใช้ชีวิตของตนเป็นไปอย่างไร  ได้ปฏิบัติตามศีลเบื้องต้นของชาวพุทธมากน้อยเพียงใด   ศีลเป็นข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมทางกายและวาจา ให้เรียบร้อย โดยรวมไปถึงระเบียบวินัยการทำงานภายในบ้าน  เป็นนักเรียนก็ต้องมีระเบียบในการเรียนหนังสือ  เป็นพนักงานก็มีวินัยกับงานที่ตนกำลังกระทำอยู่ให้เรียบร้อยครบถ้วน แม้แต่การพูดก็ต้องรู้จักระมัดระวังคำพูดให้ถูกกาลเวลา  รู้จักกาลเทศ  ในการใช้คำพูดที่ดีหรือคำพูดที่ไพเราะ  คำที่ลื่นหูใครได้ยินก็รู้สึกดีสบายใจและอยากได้ยินอีก    เหมือนกับคำสุภาษิตที่ว่า    “อยู่คนเดียวระวังความคิด  อยู่กับมิตรระวังคำพูด”   ก่อนพูดก็ให้คิดก่อนเสมอจะไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นในภายหลังการรักษาศีล ๕ ข้อ  จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชาวพุทธศาสนิกชน การรักษาและหลักเกณฑ์การตัดสินองค์ของศีลแต่ละข้อนั้นเป็นอย่างไร ศีลข้อที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องการห้าม หรือเว้นจากการประทุษร้ายทางร่างกายของคนอื่น  ศีลข้อนี้ได้คาบเกี่ยวถึงเรื่องทะเลาะวิวาทกัน ...

ชวนอ่าน “ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” เขียนโดย ญาณวชิระ

"ขุนเขาย่อมมีวันทะลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานของมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง "  คำโปรยบนปกหนังสือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" เขียนโดย ญาณวชิระ เล่มนี้จะปลุกให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อไปสู่การชนะตนเองในที่สุด  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" เขียนโดย ญาณวชิระ หนังสือที่ให้พลัง และปลุกให้ผู้อ่านตื่นจากความหลง มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีทิศทาง  ประวัติของพระโพธิสัตว์สิบพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในพระชาติที่สิบเอ็ด เพื่อกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่เกินไปกว่าที่มนุษย์จะทำได้ คือ ทำจิตให้พ้นไปจากกองทุกข์ในสังสารวัฏแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย หลายร้อย หลายพัน หลายหมื่น หลายแสน หลายล้าน...

การที่พรากพ่อแม่ลูกของสัตว์ ผลกรรมจะเป็นอย่างไร? ตอบปัญหาธรรมโดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ) ป.ธ.๙,ดร.

 ถาม การที่พรากพ่อแม่ลูกของสัตว์ ผลกรรมจะส่งผลให้เราถูกพรากจากพ่อแม่หรือไม่? ตอบ  การพลัดพรากจากพ่อแม่มองได้ใน ๓ ลักษณะ คือ ๑. แบบธรรมดา มีเรื่องธรรมดาอันหนึ่งคือ ความพลัดพรากตามที่ปรากฎในมหาปรินิพพานสูตร พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มีข้อความที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอานนท์  พอสรุปได้ว่า ความพลัดพรากจากผู้เป็นมารดา หรือบิดา  พี่ชายน้องชาย  หรือพี่หญิง  น้องหญิง  มิตร  หรืออำมาตย์หรือร่างกายเป็นที่รัก เป็นความทุกข์ และความปรารถนาว่าไม่ให้สิ่งนั้นทำลายไป...

การต่อชะตาชีวิต ด้วยการนอนในโลงศพ ได้ผลจริงหรือ? ตอบปัญหาธรรมโดย พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี

  ๑๙. ถาม การต่อชะตาชีวิต ด้วยการนอนในโลงศพ ได้ผลจริงหรือ?   ตอบ อาตมาขอทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาในคำถามนี้สัก ๒ ประเด็นคือ ๑. คำว่า "ต่อชะตาชีวิต" หรือ "การทำให้อายุยืนยาว" นั้นมีหลักปฏิบัติบางอย่างที่จะช่วยทำให้อายุยืนยาวขึ้น โดยในที่นี้  อาตมาจะขอยกกรณีที่ปรากฎในพระไตรปิฎกและอรรถกถามาเสนอให้เข้าใจชัดขึ้น คือ ก. "หลักอิทธิบาท ๔" คือ ๑. ฉันทะ มีความพอใจ ๒. วิริยะ...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ