การลิขิตตนเอง เพื่อชีวิตดีงาม

ลิขิตตนตามเส้นทางธรรมะ

เราเกิดมาในโลกมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมีบุญวาสนาได้มาพบยุคของพระพุทธเจ้าถึงแม้พระองค์จะได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ถือว่าเรายังอยู่ในยุคของพระองค์อยู่  เมื่อเกิดมาสิ่งที่ติดตัวเรามาก็คือ  ความดีหรือบุญ  ความชั่วหรือบาป  มาสร้างความดีเพิ่มขึ้นลดละเลิกความชั่ว เพื่อให้เป็นอาหารเสบียงติดตัวไปในภายภาคหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

วิธีการทำความดีมีอยู่ ๓ ทางด้วยกัน  ได้แก่

๑.ทำความดีทางกาย  คือ  ไม่ฆ่าสัตว์  ไม่ลักทรัพย์ของคนอื่น  และไม่ประพฤติผิดในกาม

๒. ทำความดีทางวาจา คือ ไม่พูดเท็จหลอกลวงเขาให้ฉิบหาย  ไม่พูดคำหยาบฟังแล้วไม่ไพเราะหู  ไม่พูดคำเพ้อเจ้อจนจับเนื้อหาสาระไม่ได้  และไม่พูดส่อเสียดอันเป็นเหตุให้แตกแยกกันขาดความสามัคคี

๓. ทำความดีทางใจ  คือ การไม่โลภอยากได้ของเขา “พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่”  การไม่พยาบาทป้องร้ายเขาทำจิตใจให้เจริญเมตตาจิตมอบความรักความปรารถนาดีให้กับเพื่อนร่วมโลกด้วยกัน และการมีความเห็นถูกต้องว่า “ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว”

และหนทางแห่งการกระทำความชั่ว สามารถเกิดขึ้นได้  ๓  ทาง  ได้แก่

๑. การกระทำความชั่วทางกาย คือ  การฆ่าสัตว์  การลักเล็กขโมยน้อยทรัพย์สินของผู้อื่น  และการประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นทางการละเมิดทางเพศ

๒. การกระทำความชั่วทางวาจา คือ  การพูดเท็จหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งของผู้อื่นมาครอบครองโดยไม่ชอบธรรม  การพูดคำหยาบแบบคึกคะนองปาก  การพูดเพ้อเจ้อแบบอย่างสนุกสนานปาก และการพูดส่อเสียดแบบไม่สร้างสรรค์คำพูด

๓.การกระทำความชั่วทางใจ  คือ การโลภละโมบอยากได้ของเขาเกินไป   การพยาบาทคิดเคียดแค้นจองเวรจองกรรมไล่ซึ่งปราณีและความเมตตาจิตต่อกัน  และการมีความคิดเห็นที่ผิดทำนองครองธรรม “เห็นทำชั่วได้ดี  ทำดีได้ชั่ว”

การใช้ชีวิตมีอยู่ ๒ หนทางที่ให้เราได้เลือกเดินตาม ทางแห่งธรรมะ คือ ความดีกับความชั่ว  หรือบุญและบาป ที่ติดตัวไปในโลกเบื้องหน้าอยู่ที่เราจะสั่งสมส่วนไหนได้มากกว่ากัน เมื่อมีบุญมากก็จะได้ไปสู่ภพภูมิดีที่รู้จักกันในนามว่า สวรรค์  ส่วนการสะสมบาปมากก็จะไปสู่ภพภูมิที่ตกต่ำที่เรียกว่า นรก   เช่นนั้นความดีหรือบุญเป็นยาดีรักษาชีวิตให้เจริญงอกงาม  ส่วนความชั่วหรือบาปเป็นดังยาพิษร้ายที่คอยบั่นทอนชีวิตให้ฉิบหายวอดวาย

ดังนั้น ชีวิตนี้คือ  ลมหายใจของเราที่เป็นมนุษย์อยู่นี้เราจะเลือกสรรหรือลิขิตขีดเขียนชีวิตตนไปในทิศทางแห่งธรรมะระหว่างความดีคือบุญ ความชั่วคือบาป ให้ตัดสินใจจะใช้ชีวิตตนไปในเส้นทางแห่งธรรมะทางไหน ?   ก็ให้เลือกเดินทางเอาเอง  ดังคำกลอนที่ว่า

“ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว

ทำดีได้กับตัว ทำชั่วไม่ได้ดี

ทำดีเพื่อตนเองอยู่ได้แค่สิ้นลม

ทำดีเพื่อสังคมอยู่ได้ชั่วโลกา”

 

ลิขิตตนเพื่อชีวิตที่ดีงาม ตามเส้นทางแห่งธรรม โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย
พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here