การลงพื้นที่ธรรมสัญจรจาริกบุญ จารึกธรรม ติดตามการทำงานของ พระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ ในสัปดาห์ที่แล้วได้กล่าวถึงการสร้างอาศรมบ้านดอกแดง …

สัปดาห์นี้ขอเล่าถึงการรวมกลุ่มทำสัจจะออมทรัพย์ จากความเป็นอยู่ของชาวบ้านชุมชนบ้านดอกแดง ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำสวน ทำนา ทำไร่ ได้เงินทองมาก็ใช้จ่าย ไม่รู้วิธีการอดออม รู้วิธีหาเงิน แต่ไม่รู้จักวิธีเก็บ ลูกหลานใช้เงินเปลือง ตัวชาวบ้านเองเริ่มเป็นหนี้ มีการติดต่อกับสังคมภายนอกมากขึ้น ในแต่ละสัปดาห์จะมีรถจากต่างถิ่นมาขายของเครื่องใช้ต่างๆ ไม่มีเงินก็ให้ติดไว้ก่อนได้แล้วค่อยผ่อนส่ง คนในชุมชนเหมือนจะไม่มีทางเลือกทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ ความไม่มีอิสระในชีวิตเริ่มเกิดขึ้น ไม่มีอิสระไม่เท่าไหร่ แต่ไม่มีภูมิคุ้มกันจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวตามมา

พระอาจารย์ท่านได้ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเอาหลักพระพุทธศาสนามาจับ ชาวบ้านถึงพร้อมด้วยการหาทรัพย์ รู้จักวิธีการหาทรัพย์ทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นคนขยัน ที่เรียกว่า อุฏฐานสัมปทา แต่ไม่สามารถเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้ ได้มาเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายไปเท่านั้น บางครั้งใช้จ่ายเกินตัว ไม่มีก็กู้ยืมทำให้เกิดการเป็นหนี้ เรียกว่าไม่มีอารักขสัมปทา ไม่มีผู้แนะนำที่เป็นกัลยาณมิตร บางคนก็ชวนกันไปกินเหล้า ชวนกันไปซื้อของที่เกินจำเป็น เรียกว่าไม่มีกัลยาณมิตตตา ทำให้ไม่รู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายทรัพย์ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินไป ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ เรียกว่าไม่มีสมชีวิตา

“เราจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านมีภูมิคุ้มกันและไม่เป็นหนี้ เพราะการไม่มีเงิน เป็นหนี้ ทำให้เป็นทุกข์ แรกๆ ก็ทำความเข้าใจกับคนกลุ่มน้อยๆ ไปก่อน ขยายไปเรื่อยๆ พูดให้ฟังถึงหลักการใช้จ่ายทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนาว่า

ในทางพระพุทธศาสนาหาทรัพย์มาได้แล้วพระพุทธเจ้าให้แบ่งเป็น ๔ ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ควรเอาไปใช้เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว ส่วนที่สอง ควรเอาไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ส่วนที่สาม ควรเอาไปเป็นทุนสำรอง และนำไปใช้สำหรับการทำบุญ และทำประโยชน์ ส่วนที่สี่ ควรเก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็นต่างๆ เช่น เกิดเจ็บป่วย เราก็สามารถนำทุนส่วนนี้มาใช้ในการรักษาได้

“ผมพยายามพูดบ่อยๆ จนรวบรวมคนกลุ่มหนึ่งได้แล้วก็บอกว่า พระไม่สามารถจะหาเงินให้ได้ แต่พระมีวิธีการที่จะเก็บเงินให้ แรกๆ ชาวบ้านก็ไม่เชื่อหรอก ก็วิเคราะห์ให้ฟังว่า ทำไมชาวบ้านถึงเก็บเงินไม่อยู่ แต่ละวันหาเงินมาได้ ๗๐-๑๐๐ บาท เก็บที่บ้านก็ไม่อยู่ ทนต่อความอยากไม่ได้ ใครมาขายอะไรก็ซื้อ ไปฝากที่ธนาคารก็ไม่คุ้ม ไปก็เสียค่ารถ มาก็เสีย เพราะธนาคารอยู่ไกล ถ้าเรารวมกลุ่มกันแล้วตั้งเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะทำให้มีที่ฝาก มีที่กู้สำหรับคนในชุมชน

“เริ่มต้นด้วยการหาอาสาสมัครมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ๑๒ คน ผมก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยสอนการทำบัญชี ตั้งกติกากันในการฝาก หุ้นละ ๑๐ บาท คนหนึ่งฝากสูงสุดได้ไม่เกิน ๒๐ หุ้น ต่อเดือน ต่อบัญชี สำหรับการกู้ บัญชีหนึ่งกู้ได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ในการกู้เก็บอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาทต่อเดือน จ่ายดอกผลคืนภายในหนึ่งปี ”

ในการออม ท่านอธิบายว่า ไม่ได้มองในตัวเงิน อยากจะฝึกให้ชาวบ้านให้มีสัจจะ เด็กเยาวชนรู้จักประหยัด อาศัยการเวลาในการบ่มเพาะนิสัยที่ดีงาม การอดออมให้เกิดขึ้น ไม่ได้หวังให้กลุ่มมีเงินทุนมากๆ หลายคนอยากจะนำมาฝากเป็น ๔-๕ หมื่น อยากจะมีหุ้นมากๆ แล้วจะได้มีอำนาจในการบริหาร ถ้าอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมา เคยเห็นที่อื่นๆ พอไม่ได้ดังใจก็ถอนหุ้นทำให้สมาชิกอื่นๆ เดือดร้อน

“เราค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป มีความมั่นคงทางด้านภูมิคุ้มกัน ดีกว่ามองเรื่องของเงินเป็นที่ตั้ง

ในปัจจุบันได้ตกลงกับชาวบ้านเรื่องดอกผล พูดให้ชาวบ้านฟังเสมอว่า เงินฝากตรงนี้ไม่ใช่การฝากธนาคาร ดอกผลเป็นเงินสามัคคี เป็นเงินสัจจะ เป็นเงินบุญ เราได้รวมทำบุญด้วย ก็ตกลงแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ส่วนที่ ๑ แบ่งปันให้แก่สมาชิก ส่วนที่ ๒ นำมาดูแลกลุ่ม เป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาแก่สมาชิก เพราะสมาชิกก็ไม่มีเงินเดือน ส่วนที่ ๓ นำมาพัฒนาชุมชน และสาธารณะประโยชน์ อย่างเช่น มีคนในชุมชนเสียชีวิตไม่มีเงินซื้อโลงศพ เราก็เอาเงินส่วนนี้ช่วยเหลือซื้อโลง ๓,๐๐๐ บาท ส่วนที่ ๔ นำมาเป็นค่าใช้จ่ายซื้ออาหารเลี้ยงคนในงานสลากภัตรของชุมชน เพราะแต่ก่อนต้องเก็บกันบ้านละ ๔๐-๕๐บาท การออมเป็นการช่วยเขาเอง ผลประโยชน์ถึงชุมชน”

พระอาจารย์ท่านได้สะท้อนถึงความสำเร็จของการทำกลุ่มออมทรัพย์ให้ฟังว่า การทำกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนบ้านดอกแดง สำเร็จตั้งแต่เขาได้ออมแล้ว อย่างเช่น การฝากทุกคนก็ต้องมีสัจจะต่อตัวเอง ตกลงว่าจะฝากกี่หุ้นก็ต้องทำให้ได้

“ ใกล้จะถึงวันฝากอยากจะซื้อของ เห็นใครเอาอะไรมาขายก็อยากจะซื้อ เกิดความอยากในใจ แต่ก็ต้องข่มใจที่เรียกว่า ทมะ

ได้ฝึกความอดทนด้วย ที่เรียกว่าขันติ อดทนอย่างไร อดทนจะต้องออมไว้สำหรับฝาก คณะกรรมการก็ได้ฝึกด้วย

ในการฝากมีความหลากหลาย คนนี้ก็ไม่ได้ดังใจ คนนั้นก็ไม่ได้ดังใจ ฝากแล้วดอกผลแบ่งเป็นส่วนรวม ที่เรียกว่า จาคะ

ชาวบ้านอาจจะเรียกเป็นศัพท์ธรรมะไม่ถูก

แต่เขาได้ปฏิบัติธรรมะเหล่านั้น”

พระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ

“สิ่งที่เห็นชัดคือ ได้ฝึกสัจจะ การออมของชาวบ้าน ของเด็กเยาวชน ทำให้รู้จักบริหารค่าใช้จ่าย พ่อแม่ฝาก ลูกก็ฝาก แต่ไม่ให้ฝากให้ลูก เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยในการสร้างคน รู้จักคิดรู้จักใช้จ่าย การที่จะทำได้ต้องมีสัจจะ ถ้าไม่มีสัจจะก็ทำไม่ได้ แม้จะหุ้นละ ๑๐ บาทก็จริง ถ้าเรามี ๒๐ หุ้น ก็ ๒๐๐ บาท จะฝากเกินก็ไม่ได้ ฝากน้อยกว่าก็ไม่ได้ ไม่ฝากก็ไม่ได้ ถือว่าเสียสัจจะ เพราะจะต้องฝากทุกเดือน ในวันพระใหญ่ขึ้น ๑๕ ค่ำ”

 

“ผลพลอยได้ตามมาทำให้ชาวบ้านเข้าวัด อย่างน้อยคณะกรรมการ ๑๒ คน คนมาฝากรวมแล้วก็ประมาณ ๖๐-๗๐ คน ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ผมก็อาศัยเวลาช่วงนี้ก่อนที่ชาวบ้านจะได้ฝาก ได้นำไหว้พระสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ บรรยายธรรมให้ฟัง ทุกวันนี้เขาสวดมนต์ได้แล้ว สวดภาษาบาลี แล้วก็สวดคำแปลเป็นภาษาปกาเกอะญอ

พระมหา ดร.ฐานันดร เล่าถึงจุดประสงค์แท้ๆ ที่จะนำคนเข้าวัดโดยผ่านกิจกรรมการออมทรัพย์ที่นำไปสู่การออมใจ

จากการที่เริ่มทำกลุ่มออมทรัพย์ในปี ๒๕๔๗ รับสามรุ่น มีสมาชิก ๑๗๐ คน จำนวน ๑,๑๗๐ หุ้นๆละ ๑๐ บาท ปัจจุบันก็ทำให้มีเงินหมุนเวียน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ก็ถือว่าอาศัยเวลาสร้างชาวบ้านให้มีสัจจะ สร้างความรัก ความสามัคคี ทำให้ทุกคนรู้จักประหยัด อดออม ทำให้ส่งผลถึงชีวิตในเรื่องอื่นๆด้วย

พระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ
พระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ

ความสำเร็จของชุมชนบ้านดอกแดงในเรื่องของการทำสัจจะออมทรัพย์ ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องของตัวเงิน แต่ความสำเร็จคือ การที่ธรรมะที่เบ่งบานในใจ การมีสัจจะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความประหยัด อดออมที่หลอมรวมให้ชาวบ้านรู้จักใช้จ่ายเงินทองที่หามาได้ โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความเจริญที่เป็นวัตถุใหญ่โตหรูหรา แต่มันเป็นการเจริญเติบโตภายในจิตใจที่อาศัยธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เกิดความดีงาม  

ติดตามการลงพื้นที่จาริกบุญ จารึกธรรมติดตามการทำงานของพระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ ในตอนต่อไป

สัจจะออมทรัพย์

ดอกผลคือความมั่นคงทางใจและความสามัคคี

โดย  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากคอลัมน์ จาริกบ้าน จารึกธรรม

หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here