หลายคนบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งความรัก บรรยากาศทางสังคมก็น่าจะอบอวลไปอุ่นไอแห่งความรัก  แต่ดูเหมือนจะมีข่าวการแสดงออกถึงความรักแค่ในวันที่ ๑๔ หลังจากนั้นดูเหมือนจะเป็นแปรเดือนรักให้กลายเป็นรบอย่างรวดเร็ว เพราะอ่านข่าวที่ไรก็เห็นแต่ความขัดแย้ง และการแสดงความโกรธต่อกัน

แม้ว่าความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของสังคม แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะบริหารความขัดแย้งให้บรรเทาลงได้อย่างยุติธรรม  มันจะกลายเป็นเหมือนบ่มเพาะเชื้อร้ายไว้  รอยร้าวจะกลายเป็นรอยแยก  แม้จะยังไม่แตกจากกันแต่มันก็เชื่อมกันไม่สนิท

การที่จะทำให้ชุมชนสังคมเข้มแข็ง  จึงไม่ใช่แค่ทำให้ทุกคนอยู่ในความสงบแบบกลบถ่านไฟด้วยเถ้า  เพราะมันจะยังคงเป็นบ่อไฟที่อันตรายอยู่  แต่จะทำอย่างไรให้กลไกทางสังคมมีศักยภาพที่สามารถดูแลกันและกันได้  บริหารความขัดแย้งด้วยกฎกติกาที่ทุกคนยอมรับได้

ภาพจากวัดสระเกศ
ภาพจากวัดสระเกศ

ในครั้งพุทธกาลหลังจากพระสงฆ์มีจำนวนมากขึ้น 

ปัญหาต่างๆ ย่อมจะตามมาอย่างแน่นอน 

ในวันมาฆบูชา พระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์หมู่ใหญ่

ในวัดเวฬุวัน จำนวน ๑,๒๕๐ องค์

พระองค์ได้วางอุดมการณ์แห่งสงฆ์ไว้ ๔ ประการ คือ

๑.  ความเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้น (ขนฺตี  ปรมํ  ตโป  ตีติกฺขา) แม้พระองค์ตรัสแก่พระสงฆ์ แต่เมื่อพิเคราะห์ดูก็เห็นประเด็นที่น่าสนใจว่า พระองค์กำลังให้เราเห็นถึงหลักสำคัญของการอยู่ร่วมกันว่า มีความจำเป็นที่จะต้องอดทนอดกลั้นและเรียนรู้ที่จะยับยั้งชั่งใจให้ดีก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมอะไรต่อกันออกไป  เพราะความกดดันของสังคมมีความบีบคั้นมากขึ้นตามยุคสมัย  จากวิถีชีวิตที่เคยเอกเขนกสบายนอนขาเกยเขาเขย่าเท้าเล่น  มายุคนี้กลับเครียดจนแทบจะเอาขาเกยหน้าผาก นอนหลับยากจนต้องพึ่งยา  เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับใจให้หนักแน่นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

ภาพจากวัดสระเกศ
ภาพจากวัดสระเกศ

๒. การมุ่งให้บรรลุเป้าหมายคือความดับทุกข์  (นิพฺพานํ  ปรมํ  วทนฺติ  พุทฺธา)  ชีวิตเรามักจะถูกกระทบอยู่เสมอ  แต่ไม่ว่าจะเจออะไรถ้าเรายึดมั่นในเป้าหมาย  ความหวั่นไหวไขว้เขวก็จะน้อยลง  เหมือนฟ้ามืดแต่เรายังคงมีเข็มทิศ  ชีวิตก็สามารถไปถูกทางได้  และเป้าหมายนั้นอาจไม่ใช่สถานที่หรือความมีความเป็นภายนอก  แต่เป็นเป้าที่ใจหมายว่าตนเองจะละวางห่างจากทุกข์  การฝึกใจให้ไกลทุกข์จึงเป็นเป้าหมายของทุกชีวิต เมื่อคิดได้ดั่งนี้แล้ว  อะไรที่จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ เราจึงต้องเรียนรู้ห่างเว้น  ไม่เป็นเหยื่อของมัน  ไม่หลงกลอารมณ์ร้อนจนทำร้ายตนเองและคนอื่นให้เป็นทุกข์

ภาพจากวัดสระเกศ
ภาพจากวัดสระเกศ

๓. การอยู่ในธรรมวินัยไม่เบียดเบียนกัน (น  หิ  ปพฺพชิโต   ปรูปฆาตี) หากใจเราหยุดไม่ได้ แต่เราก็ต้องมีหลักการประจำจิต คือ ให้คิดถึงความถูกต้องอยู่เสมอ ไม่เผลอหลงไปกับความถูกใจ เพราะส่วนใหญ่ความถูกใจมักไม่ถูกต้อง  พร้อมกันนั้นเราก็พยายามไม่จ้องจับผิดคิดหมิ่นแต่คนอื่น  เราต้องตื่นตัวและระวังใจตนเองไม่ให้ไปตัดสินใครก่อนที่ความจริงจะปรากฏ  เพราะทุกคนหรือทุกเรื่องล้วนแต่มีหลายแง่หลายมุม  จะมองกี่มุมก็ได้ขอแค่อย่าไปเพ่งแค่จุดบอด   มันจะบิดเบือนไปจากความจริง  ไม่ใช่ว่าความเท็จจะกลายเป็นจริง  แต่การรับรู้ของเรานั้นอาจจะรู้จริงได้ไม่ทั้งหมด  นั่นทำให้เรารู้ไม่จริง  สิ่งที่จะตามมาก็คือความผิดพลาดที่ไม่อาจจะกลับไปแก้ไขได้อีก

ภาพจากวัดสระเกศ
ภาพจากวัดสระเกศ

๔. การฝึกใจให้สงบจากกิเลส (สมโณ  โหติ  ปรํ  วิเหฐยนฺโต)  ทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตคือการค้นพบความสงบของใจอย่างแท้จริง  หากมีสิ่งใดๆ มาขัดขวางทางใจ บางทีเราก็ต้องปล่อยวางไว้บ้าง  เราไม่จำเป็นต้องรับรู้เรื่องของคนอื่นทั้งหมดเสมอไป  ถ้าตราบใดเรายังไม่เข้าใจตนเองอย่างดีพอ  ไม่ว่าใครจะได้หวย ๓๐ ล้าน ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับเราเท่าไหร่เลย เราก็ยังต้องทำงานหนักเหนื่อยเหมือนเคย  แล้วจะไปมัวเสียเวลาทะเลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่นไปทำไม

ภาพจากวัดสระเกศ
ภาพจากวัดสระเกศ

อย่าให้เรื่องวุ่นวายภายนอกพลอยทำให้ใจเราว้าวุ่นไปด้วย  พระพุทธเจ้าจึงได้ให้เรานั้นรู้จักที่จะฝึกตนเองให้สงบเย็น ท่ามกลางสังคมที่ร้อนรนนี้   เพื่อให้เราได้ประพฤติให้สมกับเป็นมนุษย์ คือผู้มีใจสูง  เป็นผู้ที่สามารถฝึกให้รู้ ตื่น เบิกบานได้  แต่ถ้ายังเบียดเบียนกันอยู่และถูกสัญชาตญาณครอบงำทำไปโดยไม่ยั้งคิด  ชีวิตเราจะต่างอะไรกับสิ่งมีชีวิตทั่วไป

ภาพจากวัดสระเกศ
ภาพจากวัดสระเกศ

วันมาฆบูชา  ผู้เขียนคิดว่า  น่าจะเป็นวันสันติภาพโลก  เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไม่ใช่เพียงเพื่อพระสงฆ์เท่านั้น  แต่เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสกลับมาพิจารณาการใช้ชีวิตของตัวเอง  ว่าเป็นไปเพื่อความสุขสันติ หรือสร้างอริศัตรูอยู่ทุกวัน

การละชั่ว  ทำดี และทำจิตใจให้สงบละกิเลส 

ถือเป็นแนวทางแห่งการสร้างสันติอย่างแท้จริง 

เราอาจจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโลก

ด้วยการเปลี่ยนที่ใจของเราก่อนเลยเป็นอันดับแรก

ภาพจากวัดสระเกศ
ภาพจากวัดสระเกศ

เปลี่ยนใจที่เคืองขุ่น  ให้ขอบคุณสิ่งดีๆ ที่มีในชีวิต          เปลี่ยนใจที่มัวแต่จ้องจับผิด ให้มาคิดสร้างสรรค์สิ่งดีดีร่วมกัน  บางที…สิ่งที่ค้นพบอาจจะจบความทุกข์ทั้งหมดของใจไปเลยก็ได้…

 

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

 

มาฆบูชา วันมหาสันติภาพโลก

โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

จากคอลัมน์ โชคดีที่มีพระ

(หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก

วันมาฆบูชา พฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑)