“ขุนเขาย่อมมีวันทะลาย

สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง

แต่ปณิธานของมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ” 

คำโปรยบนปกหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” เขียนโดย ญาณวชิระ เล่มนี้จะปลุกให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อไปสู่การชนะตนเองในที่สุด

 ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง”

เขียนโดย ญาณวชิระ

หนังสือที่ให้พลัง และปลุกให้ผู้อ่านตื่นจากความหลง มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีทิศทาง 

ประวัติของพระโพธิสัตว์สิบพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในพระชาติที่สิบเอ็ด เพื่อกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่เกินไปกว่าที่มนุษย์จะทำได้ คือ ทำจิตให้พ้นไปจากกองทุกข์ในสังสารวัฏแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย หลายร้อย หลายพัน หลายหมื่น หลายแสน หลายล้าน ล้าน ล้านภพชาติจนไม่เหลืออัตตาตัวตน กิเลสตัณหาที่เป็นยางเหนียวที่จะสามารถสร้างภพชาติได้อีกต่อไป เมื่อพระองค์ค้นพบต้นสายปลายเหตุของความทุกข์ และการดับทุกข์ให้หมดสิ้นได้ จบพบกับความเป็น “ตถาตา” ในกายใจและในสรรพสิ่งทั้งปวง

บนหนทางแห่งความไม่เที่ยงแท้ เป็นทุกข์ และไม่มีตัวตนอยู่จริงให้ยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์ได้อีกต่อไป ทำให้พระพุทธเจ้าสละความสุขส่วนพระองค์ในช่วงเสวยวิมุติสุข ๔๙ วัน เพื่อวางแผนในช่วยบรรเทาทุกข์หมู่สัตว์ในโลกให้จางคลายลง ไปจนกระทั่งสิ้นทุกข์ได้ หากเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดประการตามที่พระองค์ได้วางไว้ให้ปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเราสามารถศึกษาได้ใน ๔๕ พรรษาพุทธกิจ และหากอยากรู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงปรากฎในโลกเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวงเวียนกรรม ก็ต้องย้อนมาศึกษาหนทางอันเต็มเปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาที่ลุ่มลึกจากการบำเพ็ญตบะอย่างยิ่งยวดใน ๑๐ พระชาติสุดท้าย ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง แล้วก้าวข้ามไปจนสุดฝั่งฝัน อันมีพระนิพพานเป็นเป้าหมาย แม้จะยิ่งใหญ่ จนความคิดหลอกเราว่าทำไม่ได้ แต่ถ้าได้อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ ไต่ตามตัวอักษรของญาณวชิระไปเรื่อยๆ อย่างขบคิด และปฏิบัติตาม เราจะพบขุมพลังอันยิ่งใหญ่ และมีความเพียรในการทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้ ในมุมที่เราสามารถทำได้

เชื่อเลยว่า ทศชาติเล่มนี้ จะเป็นดั่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ผู้เขียนมุ่งส่งสารอันสำคัญที่กลั่นกรองจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาจากภาษาบาลี มาสู่อรรถรสในภาษาไทยอย่างไม่ตกหล่นและมีชีวิตชีวาที่จะยกจิตของเราให้สูงขึ้น มีพลังในการก้าวเดินบนหนทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามทั้งปวงอย่างไม่ย่อท้อ

ดังที่ผู้เขียน กล่าวไว้ในคำนำว่า…

ทศชาติ เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ขณะที่พระองค์กำลังบำเพ็ญบารมี เพื่อบรรลุพระโพธิญาณ และเป็นเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวโลก ไม่เฉพาะแต่คนไทย รู้จักมากที่สุดเรื่องหนึ่ง บรรพบุรุษไทยในอดีต ได้นำทศชาติมาเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถตามวัดต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานได้ศึกษาเส้นทางชีวิตมหาบุรุษ ผู้ที่จะเกิดมาเป็นพระศาสดาเอกของโลก

“หลายปีมาแล้ว ผู้เขียนชอบเข้าไปนั่งในพระอุโบสถ ดูภาพจิตรกรรมฝาผนัง วันแล้ววันเล่า ไม่รู้จักอิ่ม ความงดงามของภาพจิตรกรรม ดึงผู้เขียนให้จมลึกลงไป สู่เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ตามภาพจิตรกรรม ทั้งงดงาม และเอิบอิ่ม

“ค่ำคืนหนึ่ง เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ได้ปรารภถึงเรื่องอยากให้มี หนังสือทศชาติที่อ่านง่าย และเหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน พร้อมส่งหนังสือให้เล่มหนึ่ง

“วันเวลาล่วงเลยมาจนถึงต้นปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ผู้เขียนเริ่มเปิดพระไตรปิฎกและอรรถกถาออกอ่าน แล้วผู้เขียนก็จมหายไปกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า บางเรื่องราวดูเจ็บปวดหนักหน่วงในชีวิตมนุษย์ จนไม่น่าเชื่อว่า จะมีชีวิตเช่นนี้อยํูจริงบนโลก บางเรื่องราวดูงดงาม บางเรื่องราวดูเหงาเศร้า แต่ทั้งหมดก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความเพียรพยายามของมหาบุรุษเอกของโลก

“พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์ โดยเลือดเนื้อและชีวิตอย่างมนุษย์ทั่วไป แต่ทรงสูงส่งยิ่งด้วยพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ เหมือนมนุษย์และเทวดาทุกผู้ทุกนาม

“ผู้เขียนพยายามเก็บความจากพระไตรปิฎก และอรรถกถาให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ แล้วนำมาจัดเรียงหัวข้อใหม่ เพื่อให้น่าสนใจและชวนติดตามมากขึ้น โดยได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลไว้ด้วย นอกจากนั้นยังได้นำแผนที่ตั่้งเมืองต่างๆ ในชมพูทวีป และสุวรรณภูมิสมัยโบราณมาประกอบไว้ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น บางเมืองในชาดก ยังมีชื่อปรากฎอยู่ในสมัยพุทธกาล บางเมืองได้เปลี่ยนชื่อไปหลายชื่อ แต่บางเมืองก็ถูกกลืนหายไปกับกาลเวลา บางเรื่องบางเหตุการณ์ในทศชาติ อาจดูเป็นเรื่องเกินจริงสำหรับชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง

“แต่หากพิจารณาให้เห็นถึงอัจฉริยภาพ

ของบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษแล้ว

เหตุการณ์ดังกล่าว มีโอกาสเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ได้เสมอ “

ญาณวชิระ 

ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ 

หากท่านกำลังท้อ

หากท่านกำลังต้องการกำลังใจในการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลัง

หนังสือเล่มนี้อาจเป็นโค้ชให้ท่านได้

หนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ
หนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ

 

 

 

ญาณวชิระ เป็นนามปากกาของ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร, วงศ์ชะอุ่ม ,ป.ธ.๖ ,พธ.ม.)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

เกิดที่บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔

บิดา นายเกิน วงศ์ชะอุ่ม มารดา นางหนูเพชร วงศ์ชะอุ่ม

บรรพชา ณ วัดปากน่้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อุปสมบท ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นพระอุปัชฌาย์

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางด้านปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

https://manasikul.com/2018/02/04/มโนปณิธาน-ของ-พระราชกิจจ/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here