อาลัยรัก ด้วยภักดี กตัญญูกตเวทิตา ปฏิบัติบูชาถวายพระองค์… โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

0
338

ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศ และที่ได้พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ตาม ต่างตั้งใจกันทำความดี ในการทำความดีนั้นก็เพื่ออุทิศถวายพระองค์ท่าน

ถามว่า…ทำไม คนไทยถึงรักในหลวง ตอบได้เลยว่า เพราะพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้คนไทยไว้มากมาย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสี่พันกว่าโครงการ จะหาพระราชาที่ไหนที่ทำอย่างพระองค์ท่าน

ตอนที่ผู้เขียนเป็นเด็กเกิดที่จังหวัดสกลนคร ในช่วงฤดูหนาวพระองค์จะเสด็จประทับที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ แล้วก็เสด็จไปตามหมู่บ้านต่างๆในแถบภาคอีสาน ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมคนเฒ่าคนแก่พอทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาที่หมู่บ้านนั้น หมู่นี้ก็ตามกันไปรับเสด็จ

 

เรารักในหลวง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เรารักในหลวง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เรารักในหลวง

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท 

ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พอโตขึ้นก็เริ่มทราบว่า พระองค์องค์เสร็จมาแล้ว ทำให้เกิดโครงการต่างๆมากมาย อ่างเก็บน้ำ คลองชลประทาน บริเวณใกล้เคียงกับชุมชนบ้านเกิดของผู้เขียนนั้นมีอ่างเก็บน้ำไหลผ่านถึงสี่แห่ง ที่นาของผู้เขียนนั้นมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำสองแห่งไหลผ่าน ที่สำคัญมีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)พระองค์เสด็จไปในที่ไหนแล้ว ที่นั่นจากแห้งแล้งก็จะมีน้ำใช้ ฝนแล้งก็จะมีฝนตก ที่ดินปลูกอะไรไม่ได้ หลังจากที่พระองค์เสด็จไปแล้วก็ทำให้ปลูกไม้ผล ไม้ดอกได้
จะไม่ให้คนไทยรักในหลวงได้อย่างไร

เรารักในหลวง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เรารักในหลวง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

นับตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราช มีพระปฐมบรมราชโองการ ที่ประกาศในวันบรมราชภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต แม้พระองค์ประชวรก็ได้ทราบข่าวว่าพระองค์ได้ทรงงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับคนไทย ในที่ไหนในประเทศไทยที่เราไปแล้วไม่ได้ยินว่า พระองค์ไม่เคยเสด็จมาในที่นั้น ไม่มี พระองค์เสด็จไปในทุกที่ พระองค์เสด็จไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ทุกคนเมื่อพูดถึงในหลวงแล้วก็ทำให้น้ำตาไหล ทุกคนรักในหลวง แต่ทำอย่างไร เมื่อรักในหลวงแล้วจะทำให้สมพระราชหฤทัยของพระองค์

จ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้นิพนธ์เรื่อง ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” ตอนหนึ่งว่า…

…ขอยกเรื่องการที่ประชาชนจะแสดงตนชัดว่ารักพระองค์ โดยมีการแสดงออก ๔ ประการ กล่าวคือ

กตัญญู สำนึกรู้เข้าใจมองเห็นซาบซึ้งในพระคุณนานัปการที่ได้ทรงบำเพ็ญ สมดังพระราชปณิธานว่า  เราจะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

อัตตถัญญู มีปัญญารู้คุณค่า ความหมาย เหตุผลตระหนักในความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ทั้งที่เป็นพระราชปณิธานอันเป็นข้อหลักใหญ่ และพระราชประสงค์จำเพาะของโครงการพระราชดำริ หรือกิจการงานที่เกี่ยวข้องมาถึงตน

ปฏิบัติบูชา เมื่อรักพระองค์ จะยกย่องเทิดทูน ก็ทำอย่างที่พระสอนว่า ให้บูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติ โดยร่วมมือร่วมแรง ทำกิจหน้าที่ของตน เพื่อให้สำเร็จบรรลุผลที่มุ่งหมายจนได้ถวายความสำเร็จนั้นเป็นเครื่องบูชาพระคุณ

ภาวนาปธาน สุดท้าย เพื่อให้ทำได้ปฏิบัติได้อย่างนั้น จึงจะต้องไม่อยู่อย่างเรื่อเปื่อยเฉือยชา แต่พยายามพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติดีงาม มีศีล มีวินัย มีความเพียรพยายาม มีสติปัญญาความสามารถ ให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ ผู้ได้พัฒนาแล้วอย่างดี

เมื่อทำดังว่ามานี้ ความอาลัยรักภักดี ที่แสดงกันต่างๆมากมาย จึงจะเป็นของจริงจังมีความหมาย มิใช่เป็นของเสียหายหรือสูญเปล่า

ในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยรักภักดี ก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนของการคณะสงฆ์เองโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดต่างๆทั่วประเทศได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรและโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป

เรารักในหลวง โดยพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เรารักในหลวง โดยพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ในนามของเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นพระวิทยากรถวายความรู้พระภิกษุสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๒ แห่งคือ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดภูเขาหลง และศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และโครงการอุปสมบทอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน ๓ แห่ง คือ วัดนิคมพัฒนาราม ผัง ๗ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล วัดประชุมชนธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และวัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การที่คนไทยทั้งชาติได้แสดงความอารัยรักด้วยการทำงานความดีต่างๆเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในส่วนของการจัดงานถวายดอกไม้จันทร์ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นการจัดพร้อมกันทั้งประเทศ และในนานาประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่ เป็นความรักที่จะหาที่ไหนเหมือน พูดเป็นภาษาทั่วไปคือ การจัดงานพระบรมศพที่จัดพร้อมกันทั่วโลก

เรารักในหลวง

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท 

ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here