นิทรรศการ พระธรรมคำสอนจากคัมภีร์ใบลานโบราณ สืบสานปณิธาน พระบรมธรรมมิกราชแห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ สู่วัดไทยในแถบประเทศสแกนดิเนเวียร์

0
602

 

พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เปิดงานนิทรรศการ "พระบรมธรรมมิกราชแห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ" สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการจากคัมภีร์ใบลานโบราณ โดยมูลนิธิ "ภูมิพโลภิกขุ"
พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เปิดงานนิทรรศการ “พระบรมธรรมมิกราชแห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการจากคัมภีร์ใบลานโบราณ โดยมูลนิธิ “ภูมิพโลภิกขุ”

“พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร. เปิดงานนิทรรศการ “พระบรมธรรมมิกราชแห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการจากคัมภีร์ใบลานโบราณ โดยมูลนิธิ “ภูมิพโลภิกขุ”

สู่วัดไทยในแถบประเทศสแกนดิเนเวียร์”

พระวิสุทธิศาสนาวิเทศ วัดสระเกศ รายงานและภาพ จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เปิดงานนิทรรศการ "พระบรมธรรมมิกราชแห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ" สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการจากคัมภีร์ใบลานโบราณ โดยมูลนิธิ "ภูมิพโลภิกขุ" 

ความเดิม…
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๐๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ)วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้นำคณะกรรมการสมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระอุปถัมภ์ของพระองค์ท่าน เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ เพื่อถวายพระพร และทูลเกล้าฯ ถวายพระคัมภีร์อัฏฐสาลินี ภาคภาษาไทย อันเป็นพระคัมภีร์ขั้นอรรถกถา ซึ่งยังไม่เคยแปลเป็นภาษาไทยมาก่อน และได้กราบบังคมทูลถึงงานแปลพระคัมภีร์ซึ่งทำได้ยากเพราะขาดคู่มือคำอธิบายธิบาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระบรมราโชวาทข้อความตอนหนึ่งว่า…

ฉันขออนุโมทนา ขอให้ทำต่อไปอย่าหยุดเสีย ฉันสนับสนุนงานนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ให้ทำต่อไป เป็นการช่วยให้คนเข้าถึงธรรม 

“การแปลคำบาลีมาเป็นคำไทยนั้น ต้องระวังให้จงหนัก อย่าให้ขัดแย้งกันได้เป็นอันขาด เพราะถ้าขัดแย้งกันแล้ว จะทำให้เกิดความยุ่งยากแก่นักศึกษาต่อไปภายหน้า ที่ใดสงสัยว่าจะแปลให้เข้าใจไม่ได้แจ่มแจ้ง ก็ควรมีคำอธิบายกำกับไว้ด้วย”

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ตึกสมเด็จฯ ญาโณทยมหาเถร ในบริเวณวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ตึกสมเด็จฯ ญาโณทยมหาเถร
ในบริเวณวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

มื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๕  คณะกรรมการสมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งท่านผู้มีจิตศรัทธา และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ เป็นหัวหน้า ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ยกกองทุนพิเศษที่พระราชทานไว้ ขึ้นเป็น “มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” และได้นำต้นฉบับ

ภาพจากhttp://www.bhumibalo.org/
ภาพจากhttp://www.bhumibalo.org/

พระคัมภีร์สัทธรรมปกาสินี (คัมภีร์ประกาศพระสัทธรรม) ซึ่งปริวรรตจากอักษรขอมเป็นอักษรไทยเสร็จแล้วขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจิม พระองค์มีพระราชดำรัสตอนท้ายว่า

“ขอให้ทุกท่านได้ประสบผลสำเร็จ เป็นความพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นผลดีในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร และให้ได้ผลสมบูรณ์ทุกคน ทั้งผู้ที่ปฏิบัติ ทั้งผู้ที่อุตสาหะจะร่วมงาน และสนใจดำเนินงานนี้

ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามจุดประสงค์ที่มีอยู่ขณะนี้ บรรลุผลทุกประการ”

 

พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เปิดงานนิทรรศการ "พระบรมธรรมมิกราชแห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ" สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการจากคัมภีร์ใบลานโบราณ โดยมูลนิธิ "ภูมิพโลภิกขุ" สู่วัดไทยในแถบประเทศสแกนดิเนเวียร์
พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เปิดงานนิทรรศการ “พระบรมธรรมมิกราชแห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ”

เมื่อวานนี้ ๒๙ กันยายน ๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น. พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เดินทางปฏิบัติศาสนกิจ ณ มหาวิทยาลัยออสโล กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานนิทรรศการ “พระบรมธรรมมิกราช แห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” ซึ่งเป็นนิทรรศการเพื่อสำนึกในพระมหากราณาธิคุณ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

อาจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดวิทยาเขตหัวหิน กล่าวว่า งานแปลหรืองานปริวรรตของมูลนิธิภูมิพโลเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากได้อาศัยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชี่ยวชาญ
ภาษาบาลี สันสกฤต ขอม เป็นต้น

“หลายท่านช่วยทำงานให้มูลนิธินี้ ที่ผมจำได้ เช่น ท่านอาจารย์แย้ม ประพัฒน์ทอง อาจารย์ทองย้อย แสงสินชัย และ ท่านที่จบเปรียญ ๙ ประโยคหลายท่านไปช่วยงานอยู่ สามเณรเปรียญรุ่นแรกๆ ที่หลวงพ่อสมเด็จฯ รับไว้ทุกคนเข้าออกนอกในกับมูลนิธินี้อยู่ระดับหนึ่งพอทราบว่าท่านทำอะไร เป็นเพราะพระเนตรอันยาวไกลของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จปู่ฯ ของพวกเราส่งต่องานสำคัญนี้มายังหลวงพ่อสมเด็จฯ ของพวกเรา ท่านก็ให้การสนับสนุนสานต่อปฐมปณิธานที่ประเสริฐและส่งต่อมายังรุ่นพวกเราได้อนุโมทนาครับ ฯ”

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เป็นมูลนิธิเพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา”โดยยกขึ้นจากกองทุนพิเศษ “ภูมิพโลภิกขุ” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระฉายาขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุ แก่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ)วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ให้เป็นเป็นชื่อมูลนิธิฯ โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตามกฎหมาย เมื่อวันที่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ สืบต่อจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ “ปริวรรตอักษรขอม และอักษรโบราณท้องถิ่น ชำระและแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทย” ของมูลนิธิฯ เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์

 

พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เปิดงานนิทรรศการ "พระบรมธรรมมิกราชแห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ" สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการจากคัมภีร์ใบลานโบราณ โดยมูลนิธิ "ภูมิพโลภิกขุ" สู่วัดไทยในแถบประเทศสแกนดิเนเวียร์

สำหรับนิทรรศการ “พระบรมธรรมมิกราชแห่งแผ่นดินไทย กับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ” สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการจากคัมภีร์ใบลานโบราณ โดยมูลนิธิ “ภูมิพโลภิกขุ” ในครั้งนี้  ฯพณฯ ประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล พร้อมด้วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายอีกิล โล ( Mr. Egil Lothe) ประธานสหภาพชาวพุทธนอร์เวย์ และ ดร. เจนบราวิกค์ นักโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำมหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ เดินทางมาร่วมพิธีในการเปิดนิทรรศการ

พระวิสุทธิศาสนาวิเทศ วัดสระเกศ รายงานและภาพ จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์)
พระวิสุทธิศาสนาวิเทศ วัดสระเกศ รายงานและภาพ จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์)

การจัดนิทรรศการแสดงคัมภีร์โบราณ คัมภีร์ใบลาน ของมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เดิมตั้งอยู่ภายในวัดสระเกศ กรุงเทพฯ ครั้งนี้ เดินทางไปจัดแสดงคัมภีร์ที่ใช้ในการปริวัติภาษา

ผลงานคัมภีร์ของมูลนิธิฯ ประกอบด้วยพระคัมภีร์ใบลานพร้อมไม้ประกับบรรจุในห่อผ้า ,พระคัมภีร์ใบลานบาลีอักษรขอม เพื่อแสดงตัวอักษรขอม บนใบลานและลวดลายไม้ประกับชุดพระคัมภีร์ ,สมุดทำงานขั้นตอนปริวัตร อักษรขอมเป็นไทย ,สมุดขั้นตอนการแบ่งวรรคตอนและตรวจชำระ ,สมุดขั้นตอนการยกร่างแปลภาษาบาลีเป็นไทยเป็นต้น

และที่สำคัญคือ “พระไตรปิฎก ฉบับในมงคลสมัยแห่งสิริราชสมบัติได้ ๒๕ ปี ในรัชกาลที่ ๕” ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้ แด่มหาวิทยาลัยออสโล ณ เมืองแห่งนี้ เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ (ค.ศ. ๑๙๐๗)

พระวิสุทธิศาสนาวิเทศ วัดสระเกศ รายงานและภาพ จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์)
พระวิสุทธิศาสนาวิเทศ วัดสระเกศ รายงานและภาพ จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์)

นิทรรศการครั้งนี้จึงเป็นการประกาศถึงความสำคัญและพระราชปณิธาน พระราชวิสัยทัศน์แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ ทรงอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้ดีงาม มาอย่างยาวนาน และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

นิทรรศการนี้จะได้สัญจรเผยแผ่พระธรรมคำสอน พระคัมภีร์โบราณและประวัติของมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ด้วยพระราชปณิธานที่ทรงพระราชทานแด่มูลนิธิฯ ไว้เพื่อทำการรักษาพระสัทธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้นำไปเผยแพร่ในวัดไทย ทั่วทวีปสแกนดิเนเวียร์ จัดแสดง ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ วัดพุทธารามกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และวัดพุทธาราม กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ต่อไป

(Cr. พระวิสุทธิศาสนาวิเทศ วัดสระเกศ รายงานและภาพ จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here