“สิ่งที่เรามีอยู่แล้ว คือ ความดี แต่เราจะทำอย่างไร ถึงจะให้ความดีของเรา

ถูกขยายผลออกไปสู่สังคม ช่วยเหลือสังคม

แม่ชีต้องเดินออกมา

แล้วสร้างพันธกิจที่ชัดเจนให้กับตนเอง”

โอวาทธรรมของพระราชกิจจาภรณ์ 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ , เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
ในโอกาสที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณได้เมตตาเดินทางมาให้กำลังใจ
 แก่ผู้เข้าอบรม และคณะพระวิทยากร 
ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพแม่ชีไทย ด้านการศึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา 
ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (มปถ.) 
สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) 
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ เวลา ๒ คืน ๓ วัน 
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐  
ภาคปฏิบัติการฝึกประสบการณ์จริง เวลา ๒ คืน ๓ วัน 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ก.ย. ๒๕๖๐ 
พระราชกิจจาภรณ์ ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
พระราชกิจจาภรณ์ ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
แม่ชี และ อุบาสิกาในพระพุทธศาสนา 
มีบทบาทความสำคัญต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา
นับเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจุบันอย่างไม่ขาดสาย
 นับจากพระนางมหาปชาบดีโคตมี 
พระน้านางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นทุกข์ในสังสารวัฏ
จนละทิ้งความสะดวกสบายในเวียงวัง เดินเท้าเปล่าจนเลือดออกไม่หยุด
เพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นตามรอยพระพุทธองค์ที่ ทรงเลี้ยงมาแต่พระเยาว์ 
ท่านเดินทางมาหยุดอยู่ที่หน้าอาศรม ขอให้พระพุทธองค์บวชให้ถึงสามครั้ง
แต่ในขณะนั้น สังคมอินเดีย อาจยังไม่พร้อมทืี่จะให้ผู้หญิงบวชได้ 
พระพุทธองค์จึงทรงนิ่งเฉย เพราะยังไม่ถึงเวลา 
แต่ในที่สุด เมื่อพระอานนท์ ทูลกับพระพุทธเจ้าว่า ...
ผู้หญิงมีโอกาสบรรลุธรรมได้หรือไม่ ถึงสามครั้ง

และพระพุทธองค์ทรงตอบว่า ได้ 
พระนางมหาปชาบดีโคตมีจึงได้พรอันวิเศษนั้น 
ในการเป็นผู้หญิงคนแรกที่ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 
จนที่สุด พระนางมหาปชาบดีโคตมี ก็บรรลุธรรม 
สมดังปณิธานที่ตั้งไว้โดยสมบูรณ์ 
และนั่นเป็นจุดกำเนิดของ...มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
 ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (มปถ.)
 สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)
ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือลูกผู้หญิงในการบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรม
ไปสู่ปลายทางแห่งความหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจในที่สุด

พระราชกิจจาภรณ์ ให้โอวาทในการเตรียมการฝึกปฏิบัติในการอบรมว่า ขอให้ทุกท่านพยายามเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ทุกกิจกรรมที่พระวิทยากรนำเราเข้าสู่การฝึกปฏิบัติ ต้องทำให้ความรู้สึกนึกคิดจิตวิญญาณเราประสานเป็นหนึ่งเดียวกับกิจกรรม จึงจะบรรลุซึ่งหัวใจของกิจกรรม

“ทั้งหมด คือ เราจะช่วยกันออกแบบหลักสูตรการให้คำปรึกษา

ให้เหมาะกับงานของแม่ชี

ต่อไปแม่ชีต้องเคลื่อนไหวไปกับทุกมิติของสังคม

เข้าไปเยียวยาบาดแผลความรุนแรงของสังคม

โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรง

ซึ่งแม่ชีสามารถทำได้ดีกว่าหน่วยงานอื่นทั้งหมด

เพราะสีขาวเป็นสีแห่งความสะอาด บริสุทธิ์ ไม่เป็นที่หวาดระแวง

เพียงแต่เราต้องได้เครื่องมือที่เหมาะสมก่อน”

เครื่องมือที่เหมาะสมในการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มสตรีที่ได้รับความรุนแรง อยู่ในการอบรมทั้งหมดสองช่วง คือภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้แม่ชีสามารถมีการจัดกระบวนการอบรมและการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้คนในสังคมต่อไป

พระราชกิจจาภรณ์
พระราชกิจจาภรณ์

โอวาทธรรมของพระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ , เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ในโอกาสที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณ
ได้เมตตาเดินทางมาให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าอบรม และคณะพระวิทยากร

โครงการเสริมสร้างศักยภาพแม่ชีไทย ด้านการศึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา

ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ (มปถ.)
สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)

สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร)
ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแม่ชีไทยด้านการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา โดยเน้นกระบวนการให้คำปรึกษาเยียวยามจิตใจสตรีที่ได้รับผลกระบทบจากความรุนแรง ให้กำลังใจ
และใช้ขบวนการเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากพระวิทยากรที่มีประสบการณ์และวิทยากรพิเศษที่มีความรู้ด้านการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้


มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๒.๑ เพื่อให้ความรู้ด้านการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาที่จำเป็นต่อการจัดกระบวนการอบรมแก่แม่ชีและอาสาสมัครพัฒนาสตรี
๒.๒ เพื่อให้แม่ชีและอาสาสมัครพัฒนาสตรี ได้ฝึกปฏิบัติกระบวนการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยา
๒.๓ เพื่อให้แม่ชีและอาสาสมัครพัฒนาสตรี สามารถจัดกระบวนการอบรมและการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้คนในสังคมต่อไป

 

ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ เวลา ๒ คืน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐ ภาคปฏิบัติการฝึก
ประสบการณ์จริง เวลา ๒ คืน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ก.ย. ๒๕๖๐

สำหรับเครื่องมือที่เหมาะสมในการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มสตรีที่ได้รับความรุนแรง อยู่ในการอบรมทั้งหมดสองช่วง คือภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้แม่ชีสามารถมีการจัดกระบวนการอบรมและการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้คนในสังคมต่อไป

ด้วยความรุนแรงที่เกิดกับสตรีในยุคปัจจุบัน แม้จะมีความซับซ้อนมากมาย หากแต่จุดเริ่มต้นแทบทั้งหมดมาจากครอบครัว ความไม่เข้าใจในการใช้ชีวิตคู่ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงตามมาไม่รู้จบ เพราะไม่สามารถเรียนรู้ว่า อารมณ์ไม่ใช่ตัวเรา การฝึกปฏิบัติด้านจิตภาวนาของแม่ชี จะช่วยสามารถช่วยแนะนำสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรง ให้นำการเจริญสติ สมาธิ จนเกิดปัญญาเข้าไปทำความเข้าใจความรุนแรงที่ตนประสบกระทั่งหลุดออกจากอารมณ์ อันเป็นตัวสร้างความทุกข์ที่เผชิญได้ จนสามารถอยู่กับปัจจุบัน มีชีวิตใหม่อย่างบุคคลทั่วไปในที่สุด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here