ปฏิบัติธรรมวันพระที่วัดสระเกศ สืบสานวัฒนธรรมศูนย์รวมใจ ถวายเป็นพระราขกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐

0
157
พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

 

“การมาวัด ให้คิดว่าวัดเป็นวัดของท่าน และเป็นของทุกคน ช่วยกันรักษาทำนุบำรุงจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งวัดและญาติโยม”

พระพรหมสิทธิ  เจ้าอาวาสวัดสระเกศ

ปฏิบัติธรรมวันพระที่วัดสระเกศ

สืบสานวัฒนธรรมศูนย์รวมใจ

ถวายเป็นพระราขกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

และ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐

         “ทุกวันนี้คนห่างวัด เมื่อก่อนวัดเป็นศูนย์รวมทุกอย่างทั้งการศึกษา ศาสนพิธี กิจกรรมของชุมชน และเป็นแหล่งอบรมคนในสังคม เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจก็ว่าได้ จึงอยากสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และสืบสานวัฒนธรรมศูนย์รวมใจ ให้คนได้เข้าวัดกันมากขึ้น และพิจารณาแล้วว่า วัดสระเกศเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นที่นี่ เพื่อศึกษา เรียนรู้ ฝึกหัด และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ ๑๐”

พระพรหมสิทธิ กับ สุชาติ พรชัยวิเศษกุล
พระพรหมสิทธิ กับ สุชาติ พรชัยวิเศษกุล

สุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน กล่าวในวันที่นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)” ที่วัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระพรหมสิทธิ  เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับให้โอวาทในการนี้ว่า อนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้สืบทอดประเพณีโบราณ สืบสานวัฒนธรรมศูนย์รวมใจ

วัดสระเกศเป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ มีแหล่งเรียนรู้มากมาย ซึ่งแสดงถึงความตั้งมั่นในศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทุกท่านมีความตั้งใจดีแล้ว และขอให้ปฏิบัติให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล​ที่ ๙ ผู้ทรงสร้างคุณูปการอเนกอนันต์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

“การมาวัดนั้น ให้คิดว่าวัดเป็นวัดของท่าน และวัดของชาวพุทธทุกคน ช่วยกันรักษาทำนุบำรุงจะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งวัดและญาติโยม”

จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันแห่ผ้าขึ้นห่มพระเจดีย์องค์บรมบรรพต (ภูเขาทอง) และฟังธรรมะบรรยายประวัติวัดสระเกศจากพระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี ทางลงภูเขาทอง

โครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)" ที่วัดสระเกศ ตลอดพรรษา ๒๕๖๐
โครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)” ที่วัดสระเกศ ตลอดพรรษา ๒๕๖๐

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เรียบเรียงประวัติวัดสระเกศไว้ดังนี้

“วัดสระเกศเป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างมาแต่สมัยโบราณ สันนิษฐานว่าจะได้สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า วัดสระแก  เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นวัดสระเกศเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๑ ตอนเริ่มสร้างกรุงเทพพระมหานครครั้งแรก มีปรากฏตามพระราชพงศาวดารว่า เมื่อจุลศักราช ๑๑๔๕ เบญจศก ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๒๖ นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้โปรดให้ลงมือก่อสร้างพระนครรวมทั้งพระบรมมหาราชวัง และพระราชวังบวรสถานมงคล ได้รวมผู้คนให้ขุดคลองรอบเมืองตั้งแต่บางลำพูเรื่อยไปจนจดแม่น้ำด้านใต้ตอนเหนือวัดจักรวรรดิราชาวาส แล้วโปรดให้ขุดคลองหลอด และขุดคลองใหญ่เหนือวัดสระแกอีกคลองหนึ่ง พระราชทานนามว่าคลองมหานาค เพื่อเป็นที่สำหรับประชาชนชาวพระนคร ได้ลงประชุมเล่นเพลงและสักวาในเทศกาลฤดูน้ำเหมือนอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยา และวัดสะแกนั้นเมื่อขุดคลองมหานาคแล้ว พระราชทานเปลี่ยนนามใหม่ว่า วัดสระเกศ และทรงปฏิสังขรณ์วัดสระเกศทั้งพระอาราม ตั้งต้นแต่พระอุโบสถตลอดถึงเสนาสนะสงฆ์ แลขุดคลองรอบวัดด้วย

“ คำว่า สระเกศ นี้ ตามรูปคำ แปลว่า ชำระ หรือ ทำความสะอาดพระเกศานั่นเอง มูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระราชทานเปลี่ยนชื่อวัดสระแกเป็นวัดสระเกศนี้ มีหลักฐานที่ควรอ้างถึง คือพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี ข้อ ๑๑๖ ว่า รับสั่งพระโองการตรัสวัดสะแกให้เรียกว่าสระเกศ แล้วบูรณปฏิสังขรณ์ เห็นควรที่ต้นทางเสด็จพระนคร …กลับจากทางไกลที่วัดสะแกจึงเปลี่ยนนามว่า “วัดสระเกศ”

โครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)" ที่วัดสระเกศ ตลอดพรรษา ๒๕๖๐
โครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)” ที่วัดสระเกศ ตลอดพรรษา ๒๕๖๐

“และยังมีลายพระหัตถ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทูลสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ในสาสน์สมเด็จ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๕ เรื่องเกี่ยวกับวัดสระเกศที่น่ารู้อย่างหนึ่งว่า ชื่อ วัดสระเกศ ดูถือว่า เป็นชื่อสำคัญทางมณฑลอีสาน มีเกือบทุกเมือง แต่เขาเรียกว่า วัดศรีสระเกศ  วัดสระเกศในกรุงเทพฯนี้ เดิมชื่อว่า วัดสะแก  มีเรื่องตำนานว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จกลับจากเมืองเขมรเข้ามาเสวยราชย์ ประทับทำพิธีพระกระยาสนานที่วัดสระเกศแล้ว จึงเดินกระบวนแห่เสด็จมายังพลับพลาหน้าวัดโพธาราม (ปัจจุบันคือวัดพระเชตุพน) อันเป็นท่าเรือข้ามไปยังพระราชวังธนบุรี เมื่อทรงสร้างเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ ๑ จึงโปรดให้เปลี่ยนนามวัดสระเกศ พระธรรมทานาจารย์ (จุ่น) เคยบอกหม่อมฉันว่า พระในวัดสระเกศบอกเล่าสืบกันมาว่า สระที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ สรงน้ำนั้นโปรดฯให้ถมเสียแล้วสร้างการเปรียญขึ้นตรงนั้น อยู่ทางข้างตะวันออกของกุฏิหมู่ใหญ่อันเป็นที่อยู่ของพระราชาคณะบัดนี้

โครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)" ที่วัดสระเกศ ตลอดพรรษา ๒๕๖๐
โครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)” ที่วัดสระเกศ ตลอดพรรษา ๒๕๖๐

“ในตำนานของวัดสระเกศนี้ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๒๕ เมื่อครั้งกรุงธนบุรีเกิดจลาจนขึ้น ในเวลานั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณวาธิราช เสด็จยกกองทัพไปทำสงครามที่กรุงกัมพูขาทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทรงทราบว่าเกิดจลาจลขึ้นในกรุงธนบุรี จึงเสด็จยกกองทัพกลับมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จเข้าโขลนทวารประทับสรงมุรธาภิเษกที่วัดสะแก เมื่อ ณ วันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๙ ค่ำ ปีขาล จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๒๕ ประทับอยู่เป็นเวลา ๓ วัน แล้วเสด็จจากพลับพลาวัดสะแก โดยกระบวนทางสถลมารคไปประทับ ณ หน้าวัดโพธาราม (ปัจจุบันคือวัดรพะเชตุพน)เสด็จลงเรือพระที่นั่งข้ามไปยังพระราชวังธนบุรี ทรงระงับดับยุคเข็ญในพระนครเรียบร้อยแล้ว เหล่าเสนาอำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งปวงเชิญเสด็จขึ้นผ่านพิภพปราบดาภิเษกประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์ดำรงรัฐสีมา เป็นใหญ่ในสยามประเทศสืบมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา ทรงย้ายพระนครมาสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ข้างฝั่งตะวันออก เมื่อสร้างพระราชวังในพระนครใหม่ จึงโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกต อันเป็นสิริมิ่งขวัญสำหรับพระนคร และเมื่อสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น ทรงพระราชดำริว่า ระฆังที่วัดสะแกเสียงไพเราะไม่มีระฆังอื่นจะเสมอ สมควรเอามาไว้ในวัดสำคัญสำหรับพระนคร จึงโปรดให้เอาระฆังที่วัดสะแกมาแขวนไว้ที่หอระฆังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำหรับตีย่ำเช้าเย็นยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้”

โครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)" ที่วัดสระเกศ ตลอดพรรษา ๒๕๖๐
โครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)” ที่วัดสระเกศ ตลอดพรรษา ๒๕๖๐

สำหรับโครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ” ที่วัดสระเกศ นี้จัดขึ้นทุกวันพระตลอดพรรษา ๒๕๖๐ พุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

จากคอลัมน์ วิปัสสนาบนหน้าข่าว (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)

จากคอลัมน์ วิปัสสนาบนหน้าข่าว หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
จากคอลัมน์ วิปัสสนาบนหน้าข่าว หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALWJoWuAp3CIQaQ&cid=541A861DE8B71BEE&id=541A861DE8B71BEE%21301&parId=541A861DE8B71BEE%21119&o=OneUp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here